สถาบันวิจัยฯ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ/โล่รางวัล ในงาน YRU Research Day ครั้งที่ 2

2 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
สถาบันวิจัยฯ  ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ/โล่รางวัล ในงาน YRU Research Day ครั้งที่ 2
 
- รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567
- รางวัล YRU IP AWARDS 2024 
- รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 
- รางวัลแก่หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567
- รางวัลหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567
- รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567   
- รางวัลบุคคลผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567   
- รางวัลเชิดชูเกียรติผู้รับทุนวิจัยภายนอก ปี พ.ศ. 2566