สถาบันวิจัยพัฒนาและชายแดนภาคใต้ จัดงาน YRU Research Day ครั้งที่ 2

2 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 

สถาบันวิจัยพัฒนาและชายแดนภาคใต้ จัดงาน YRU Research Day ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวเปิด และ
กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี  ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ภายในงานได้มีการแสดง“เบอร์อามัสซายัสซาแน”จากโครงการวิจัยการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนพหุวัฒนธรรม ว่าวบูรงนิบงสู่เทศกาลวัฒนธรรมของจังหวัดยะลา (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2567 การแสดง “ลีลาผ้าปาเต๊ะ” จากศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ บรรยายพิเศษ หัวข้อ มุมมองของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ต่อการบริหารจัดการทุนวิจัย Fundamental Fund ของมหาวิทยาลัย กลุ่ม 3 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ พิธีมอบโล่เกียรติคุณ/โล่รางวัล ของนักวิจัย 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด