สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุม เตรียมการจัดงานรณรงค์ป้องกัน ปัญหาหนอนเจาะทุเรียน

8 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ ZOOM Online 
อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เข้าประชุมเพื่อเตรียมงานร่วมกับศอ.บต. และหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ 3 จชต. ภายใต้กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ในการนี้ มรย.ร่วมจัดนิทรรศการ และนำเสนอแนวทางการบูรณาการงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาความยากจน โดยการพัฒนาศักยภาพครัวเรือนยากจนในห่วงโซ่คุณค่าทุเรียนคุณภาพจังหวัดยะลา