สถาบันวิจัยฯ ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2567

7 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2567  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เพื่อรับฟังผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของบุคลากรในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการประชุมในครั้งนี้มีการมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีให้แก่บุคลากรที่ได้รับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะที่สูงขึ้น พร้อมทั้งเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทุกคนในการทำงาน ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา