สถาบันวิจัยฯ ประชุมหารือแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

24 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 11.00 น. งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ดำเนินการประชุมหารือแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เพื่อทบทวนโครงสร้างการบริหาร และบทบาทภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการระดับกอง หัวหน้างาน และตัวแทนเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และแพลตฟอร์ม Google Meet