สวพ.- งานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า”

30 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  
        ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า”ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมในนามประธานคณะทำงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง-ฐานราก กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.นพดล โภชกำเหนิด อ.บุญรัตน์ บุญรัศมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผศ.ดร.ปรัชญา บินหมัดหนี ผศ.อับดุลย์ลาเต๊ะ สาและ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ ผศ.จริยา  สุขจันทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากร
         กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า พร้อมเสนอต่อแหล่งทุนภายนอกได้มากยิ่งขึ้น มีนักวิจัยเข้าร่วมอบรมจากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย 13 สถาบัน จำนวน 38 คน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม Laguna Queen A ชั้น 1 โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา จังหวัดสงขลา

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด