สวพ.ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2567

30 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อรับฟังผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของบุคลากรในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ  มะลิสุวรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการประชุม ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา