ข่าวประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์วารสารใหม่ 2567

23 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย
 • สาขาที่รับ
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • การขนส่งและโลจิสติกส์
 • พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดการตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี  ดังนี้
 • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
 • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

 

 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • กำหนดการตีพิมพ์
 • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน

 

 1. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • สาขาที่รับ
 • สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ และบัญชี
 • สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • สาขาการท่องเที่ยว นันทนาการ และการจัดการโรงแรม
 •  สาขาเศรษฐศาสตร์ เศษฐมิติ และการเงิน
 • สาขาการสื่อสาร
 • กำหนดการตีพิมพ์
 • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
 • ผ่านทางเว็บไซต์ https://so08.tci-thaijo.org/index.php/jmsnrru
 • สอบถามเพิ่มเติม รองศาสตราจารย์เนตรชนก บัวนาค 09 8916 3996 หรือ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวิชญ์ คำเจริญ 08 6983 7140