สวพ.จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2567

10 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

วันที่ 10 มกราคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร  ศิริศักดิ์ดำเกิง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นางซูเรียนา  ระเด่นกุล และนายสุเทพ  ไชยธานี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีวาระการประชุมในประเด็นผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยฯ ปีการศึกษา 2565 รายงานผลการดำเนินงานสถาบันวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 และรายงานผลการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ รวมไปถึงพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยฯ (ร่าง) แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันวิจัยฯ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยฯ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ และรายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการสถาบันวิจัยฯ ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา