ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลบริการวิชาการดีเด่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

1 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

                       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดให้มีพิจารณารางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจแก่อาจารย์และบุคลากรในการทำงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ และประเทศชาติ

                      ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้พิจารณารางวัลดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยเห็นควร ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปี พ.ศ. 2567 ดังนี้

1. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ

                                  ผู้ได้รับรางวัล : อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด       

     ผลงาน : การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านแยะ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

2. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านสังคม
     ผู้ได้รับรางวัล :      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ตันสม

3. อาจารย์ ดร.กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง        

4. อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ

5. อาจารย์ ดร.สุธิดา เลขาวิจิตร์

6. อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์

7. นายซูไบดี โตะโมะ

8. นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี

9. นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ

10. นางสาวนัสรี มะแน

          ผลงาน : การอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองตามวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกษตรกรปลูกข้าวพื้นเมือง

3. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม

                                     ไม่มีผู้เสนอผลงาน

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด