ติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3

18 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยให้มีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการบริการวิชาการทุกไตรมาส และมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการพันธกิจบริการวิชาการนั้น

ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ จึงขอติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการทุกประเภทโครงการในหน่วยงานของท่าน โดยขอความกรุณาท่านรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านไดรฟ์ติดตามของกองนโยบายและแผน

  • Drive ส่งรายงาน

ที่อยู่เว็บไซต์ http://bit.ly/report-plan67

  • ​​กำหนดส่ง

ภายในที่ 30 มิถุนายน 2567

 

เพื่อทางสถาบันวิจัยฯ จะนำไปสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมและนำส่งกองนโยบายและแผนต่อไป

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวริซมา  สาเม๊าะ หมายเลขโทรศัพท์ 08 2824 4274