งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประชุมนำเสนอข้อมูลเพื่อวางแผนงานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร YRU ERP โมดูลรายงานบริการวิชาการ

5 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI and HRD)

วันที่ 4 มิ.ย. 67 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมนำเสนอข้อมูลเพื่อวางแผนงานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร YRU ERP โมดูลรายงานบริการวิชาการ ร่วมกับงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน และงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ