ขอเชิญบุคลากร มรย. เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

14 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร มรย. เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล "รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567"  
จำนวน 3 รางวัล  

ประเภทรางวัล

1) รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ                      1 รางวัล

2) รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม                           1 รางวัล

3) รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม                    1 รางวัล

เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลตั้งแต่วันนี้ - 7 มิถุนายน 2567 ภายในเวลา 23.59 น. ทางอีเมล์ [email protected]
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้อง HRD สถาบันวิจัยฯ หมายเลขภายใน 31000 หรือ 086-597-4712 รอสิตา (ซัน)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. แบบ บวก.รว. 1 แบบเสนอประวัติและผลงานบริการวิชาการ  (ดาวน์โหลด บวก.รว.1)

(เอกสารข้อนี้จะไม่ยื่นให้คณะกรรมการพิจารณารางวัล ใช้สำหรับตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเท่านั้น)

2. แบบ บวก.รว. 2 แบบเสนอผลงานบริการวิชาการ (ดาวน์โหลด บวก.รว.2 ) 

3. แบบ บวก.รว.3 หนังสือแสดงความยินยอมการเสนอผลงาน (ดาวน์โหลด บวก.รว.3)

(กรณีที่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักและหรือมีคณะทำงานร่วม)
 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด