สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI and HRD)

วันนี้ (2 เม.ย. 67) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งมีคณะกรรมการจากส่วนราชการเข้าร่วม โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 และหารือประเด็นการติดตามรายงานผลโครงการบริการวิชาการ