ติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2

13 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยให้มีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการบริการวิชาการทุกไตรมาส และมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการพันธกิจบริการวิชาการนั้น

       ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ จึงขอติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการทุกประเภทโครงการในหน่วยงานของท่าน โดยขอความกรุณาท่านรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านไดรฟ์ติดตามของกองนโยบายและแผน ​เพื่อทางสถาบันวิจัยฯ จะนำไปสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมและนำเสนอต่ออธิการบดีต่อไป

       Drive ส่งรายงาน

     กำหนดส่ง

  • ภายในที่ 20 มีนาคม 2567 
    (สามารถส่งรายงานเพียงครั้งเดียวโดยใช้แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าบริการวิชาการ เพื่อตอบได้ทั้งสถาบันวิจัยฯ และกองนโยบายและแผน)

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวริซมา  สาเม๊าะ หมายเลขภายใน 31000