ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย หน่วยงาน และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนารับฟังโจทย์วิจัยในพื้นที่ “พบเจอ พบโจทย์ (วิจัย)”

19 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมสัมมนารับฟังโจทย์วิจัยในพื้นที่ “พบเจอ พบโจทย์ (วิจัย)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่และนักวิจัยมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกันระดมความคิดเห็นและนำเสนอโจทย์เพื่อกำหนดเป็นโจทย์วิจัยให้สอดคล้องและครอบคลุมปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป

ในการนี้ จึงขอาจารย์ นักวิจัย หน่วยงาน และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนารับฟังโจทย์วิจัยในพื้นที่ “พบเจอ พบโจทย์ (วิจัย)” ดังนี้

  • ประเด็น "ด้านการเกษตร" (วันพุธ ที่ 28 ก.พ.  พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น.)
  • ประเด็น “ด้านการท่องเที่ยว” (วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567  เวลา 13.00 - 16.30 น.)
  • ประเด็น “ด้านการศึกษา” (วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 8.30 - 12.00 น.)

 ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ  ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้
https://bit.ly/yru-rp67
⏳ ด้านการเกษตร ปิดรับภายใน 22 ก.พ. 67
⏳ ด้านการท่องเที่ยวและการศึกษา ปิดรับภายใน 27 ก.พ.  67


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวริซมา สาเม๊าะ หมายเลขโทรศัพท์ 08 2824 4274