ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

23 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อให้การดำเนินงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด