ติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1

3 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยให้มีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการบริการวิชาการทุก ไตรมาส และมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการ พันธกิจบริการวิชาการนั้น

ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ จึงขอติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการทุกประเภทโครงการในหน่วยงานของท่าน โดยขอความกรุณาท่านรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านไดรฟ์ติดตามของกองนโยบายและแผน ที่อยู่เว็บไซต์ http://bit.ly/report-plan67 ภายในที่ 8 มกราคม 2567 เพื่อทางสถาบันวิจัยฯ จะนำไปสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมและนำเสนอต่ออธิการบดีต่อไป