ติดตามการส่งรายงานผลการดำเนินงานพันธกิจบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

9 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเพื่อให้การดำเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพนั้น

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จึงขอให้คณะ หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบโครงการที่ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการนำส่งรายงานผล ดังนี้

 

1. รายงานความก้าวหน้า ไตรมาสที่ 4

สามารถคีย์ข้อมูลในไดรฟ์ของกองนโยบายและแผนที่ลิ้งค์ https://bit.ly/plan-report 

เลือก "ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3" โดยสามารถรายงานเพียงครั้งเดียว เพื่อส่งทั้งสถาบันวิจัยฯและกองแผน

 

2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/report-form66  

นำส่งเป็นไฟล์ Word และ PDF มายังอีเมล์ [email protected]

 

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวริซมา  สาเม๊าะ หมายเลขโทรศัพท์ 31000 หรือ 08 2824 4274