ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลบริการวิชาการดีเด่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566

25 กรกฎาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

                       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดให้มีพิจารณารางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ สนับสนุน และให้กำลังใจแก่บุคลากรในการทำงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่นชายแดนภาคใต้

                      ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้พิจารณารางวัลดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยเห็นควร ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้

ประเภทรางวัล : โครงการขนาดเล็ก (งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท)

1. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องด้านการศึกษา 
ไม่มีผู้เสนอผลงาน

2. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ
ไม่มีผู้เสนอผลงาน

3. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม
ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล

4. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม
ไม่มีผู้เสนอผลงาน

5. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีผู้เสนอผลงาน

6. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
ไม่มีผู้เสนอผลงาน

ประเภทรางวัล : โครงการขนาดใหญ่ (งบประมาณเกิน 100,000 บาท)

1. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา
ผู้ได้รับรางวัล :   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี
                      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสาพร  มูหะมัด
                      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ  เต็มดี
                      4. อาจารย์ปิยศิริ  สุนทรนนท์ สินไชย
                      5. อาจารย์อลภา  ทองไชย
                      6. อาจารย์ปฏิพัทธ์  ชุมเกศ
                      7. อาจารย์ฐิติรัตน์  นิลวิจิตร
                      8. อาจารย์ ดร.ดาริกา จาเอาะ
                      9. อาจารย์ ดร.วารุณี หะยีมะสาและ
                     10. นายไฮดี แวเด็ง
ผลงาน : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program, Yala Rajabhat University: SMP-YRU) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา  หรือ โครงการ SMP-YRU

2. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ
ผู้ได้รับรางวัล :   1. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี
                      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกฤษตา รักสุจริต
                      3. อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
                      4. รองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ
                      5. อาจารย์ ดร.สุธิดา เลขาวิจิตร์
                      6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนตา แก้วไฝ
                      7. อาจารย์ ดร.วาริษา วาแม
                      8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ตันสม
                      9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทบ เวทโอสถ
                     10. อาจารย์ ดร.อิทธิชัย สีดำ
                     11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ
                     12. อาจารย์ ดร.ภานุ คะนอง
ผลงาน : โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง

3. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม
ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล

4. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม
ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล

5. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม
ผู้ได้รับรางวัล :   1. อาจารย์ธนวัฒน์ พรหมสุข
                      2. อาจารย์ปราโมทย์ ศรีปลั่ง
                      3. อาจารย์วินัย สุขวิน
                      4. นางสาวจิรชยา ฉวีอินทร์     
ผลงาน : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
             -   กิจกรรมพัฒนาผลอตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส
             -   กิจกรรมส่งเสริมการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม

6. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
ไม่มีผู้เสนอผลงาน

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด