ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ครั้งที่ 1/2566

9 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

การสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประกอบกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างแนวทางความร่วมมือของเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย
- การศึกษาดูงานการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
- ประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ครั้งที่ 1/2566

สอบถามข้อมูล สอบถามข้อมูล
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร. 0 5391 7897 ต่อ 8021-2