ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร มรย. เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566

16 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร มรย. เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล "รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566"  
จำนวน 12 รางวัล  

1.โครงการขนาดเล็ก (งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท) แบ่งออก 6 ด้าน   

1) รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา                          1 รางวัล

2) รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ                           1 รางวัล

3) รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม                               1 รางวัล

4) รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม                        1 รางวัล

5) รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม                     1 รางวัล

6) รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 1 รางวัล

2. โครงการขนาดใหญ่ (งบประมาณเกิน 100,000 บาท) แบ่งออก 6 ด้าน   

1) รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา                          1 รางวัล

2) รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ                           1 รางวัล

3) รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม                               1 รางวัล

4) รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม                        1 รางวัล

5) รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม                     1 รางวัล

6) รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 1 รางวัล

เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในเวลา 23.59 น. ทางอีเมล์ [email protected]
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้อง HRD สถาบันวิจัยฯ หมายเลขภายใน 31000 หรือ 086-597-4712 (ซัน)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. แบบ บวก.รว. 1 แบบเสนอประวัติและผลงานบริการวิชาการ  (ดาวน์โหลด บวก.รว.1)

(เอกสารข้อนี้จะไม่ยื่นให้คณะกรรมการพิจารณารางวัล ใช้สำหรับตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเท่านั้น)

2. แบบ บวก.รว. 2 แบบเสนอผลงานบริการวิชาการ (ดาวน์โหลด บวก.รว.2 ) 

3. หลักฐานแสดงผลงาน  (ดาวน์โหลดคำแนะนำการส่งหลักฐานแสดงผลงาน)

(สามารถแนบลิ้งค์หลักฐานตามแบบ บวก.รว. 2 เพื่อคณะกรรมการพิจารณาผลงาน โดยจะต้องเป็นผลงานที่เกิดในนามมหาวิทยาลัย)

4. แบบ บวก.รว.3 หนังสือแสดงความยินยอมการเสนอผลงาน (ดาวน์โหลด บวก.รว.3)

(กรณีที่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักและหรือมีคณะทำงานร่วม)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด