ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คลินิกเทคโนโลยี)

28 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามบันทึกข้อความที่ อว 0638.030101/832 เรื่อง ขออนุญาตจ้างลูกจ้างชั่วคราว โครงการคลินิกเทคโนโลยี ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6906/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565  ไปแล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกรายงานตัว และทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด