ติดตามการส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณพ.ศ. 2565

19 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน    คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าโครงการ/ผู้เกี่ยวข้อง

 

         ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณให้มีการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG  (U2T for BCG) ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 และเพื่อให้การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทุกประเภทโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพนั้น

          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จึงขอให้คณะทำงานทุกตำบลรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนตำบลละ 1 เล่ม และนำส่งรายงานผลผ่านไดรฟ์ของตำบล ภายในวันที่ 26 กันยายน 2565 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นางสาวสุณัชชา อ่อนแก้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 084-691-7453