รับสมัครคัดเลือกทีมตำบลเข้าร่วมออกบูธเพื่อจำหน่ายสินค้างาน U2T for BCG Fair

7 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีโครงการออกบูธเพื่อจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG) ซึ่งมีกำหนดจัดบูธภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2565 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ โดยคัดสรรสินค้าประจำภูมิภาคนั้นๆ มาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า โดยมีหลักเกณฑ์คัดเลือกสินค้าต้องเป็นกลุ่ม A-B

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ขอรับสมัครตำบลที่มีความประสงค์ออกบูธเพื่อจำหน่ายสินค้าในงานดังกล่าว โดยสามารถส่งแบบตอบรับตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วยภายใน
วันที่ 10 กันยายน 2565 ทางอีเมล์ [email protected] ทั้งนี้ใช้งบประมาณในโครงการของทีมตำบลในการดำเนินงาน

ดาวนโหลด

- แบบตอบรับและรายละเอียดการออกบูธ (คลิก)

- รายชื่อผลิตภัณฑ์กลุ่ม A และ B (คลิก)