กองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน (เชิงรุก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปิดรับสมัคร 17 มิ.ย. 65)

20 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) แหล่งทุนภายนอก

วันที่รับสมัคร : 17 พ.ค. - 17 มิ.ย. 65


ผู้ให้ทุน : กองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


รายละเอียด : 
ขอเชิญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน (เชิงรุก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กรอบการสนับสนุน

1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
2. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล
3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
4. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการบริหารให้ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล


ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


รายละเอียด :  เว็บไซต์กองทุน http://edf.moe.go.th/web/?p=4981
                    ดาวน์โหลดเอกสาร http://shorturl.at/cqKRX