รวมเปิดรับทุนบริการวิชาการ

18 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) แหล่งทุนภายนอก

ชื่อทุน/โครงการ

แหล่งทุน

วันที่เปิดรับ

วันที่ปิดรับสมัคร

รายละเอียด

โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

20 พ.ค. 65

31 พ.ค. 65

http://srdi.yru.ac.th/hrd/page/491