ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลบริการวิชาการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

11 กุมภาพันธ์ 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

                   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกรางวัลบริการวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ สนับสนุน และให้กำลังใจแก่อาจารย์และบุคลากรในการทำงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่นชายแดนภาคใต้

                      ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้พิจารณารางวัลดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยเห็นควร ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัลบริการวิชาการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการศึกษา

    ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล

2. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ

    ผู้ได้รับรางวัล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง

    ผลงาน : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราจากเชื้อราด้วยสารชีวภัณฑ์)

3. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านสังคม

    ผู้ได้รับรางวัล : อาจารย์ ดร.กูมัจดี  ยามิรูเด็ง

  นายอิควาน  บาโง

  นางสาวนุรีซา มะลี

    ผลงาน : โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

4. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม

    ผู้ได้รับรางวัล : อาจารย์ ดร.วาริษา วาแม

  อาจารย์ ดร.ยุทธนา กาเด็ม

  อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฏฐาระวี   พงค์กระพันธุ์

  อาจารย์ ดร.เมธิยา  หมวดฉิม    

ผลงาน : การจัดการระบบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อชุมชน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล ภายใต้โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564

5. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านศิลปวัฒนธรรม

    ผู้ได้รับรางวัล : รองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ    

ผลงาน : โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น: การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสันติภาพวังพญา

6. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

    ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล

7. รางวัลบริการวิชาการดีเด่นรุ่นใหม่

    ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด