โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

3 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลบริการวิชาการ

 

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

1

การพัฒนาต้นแบบการสอนแบบโครงงาน (Project base Leaning: PBL) ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผศ.กมลรัตน์ คนองเดช

คณะครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-คคศ-01 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-คคศ-01 (คลิก)

2

การพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาพิเศษ

อ.จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์

คณะครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-คคศ-02 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-คคศ-02 (คลิก)

3

การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการสอนอิสลามศึกษา

ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง

คณะครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-คคศ-03 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-คคศ-03 (คลิก)

4

พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.อุชุพร บถพิบูลย์

คณะครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-คคศ-04 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-คคศ-04 (คลิก)

5

ต้นแบบกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์จักสาน ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ.พอหทัย  ซุ่นสั้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-คมส-01 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-คมส-01 (คลิก)

6

โรงเรียนต้นแบบ 5 ภาษา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประธานหลักสูตร 8 หลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-คมส-02 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-คมส-02 (คลิก)

7

ต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

อ.สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-คมส-03 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-คมส-03 (คลิก)

8

ฝึกอบรมการผลิตสื่อสารคดีเพื่อการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์

ผศ.สุพร สุนทรนนท์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-คมส-04 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-คมส-04 (คลิก)

9

ฝึกอบรมการทำเซรั่มบำรุงผิวจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและสารสกัดจากธรรมชาติ

อ.เวคิน วุฒิวงศ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-คมส-05 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-คมส-05 (คลิก)

10

สืบสานนาฏศิลป์ท้องถิ่นไทย

อ.สวพร จันทรสกุล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-คมส-06 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-คมส-59 (คลิก)

11

การพัฒนารูปแบบการใช้ปรโยชน์จากนาร้างเพื่อการเกษตรแบบพึ่งตนเอง

ผศ.อรุณี ม่วงแก้วงาม

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-ควท-01 (คลิก)

ค้างส่งรายงาน

12

ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสาป

ผศ.วิภาดา มุนินทร์นพมาศ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-ควท-02 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-ควท-02 (คลิก)

13

วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-ควท-03 (คลิก)

ค้างส่งรายงาน

14

 ต้นแบบการจัดการธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป

งานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-ควก-01 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-ควก-01 (คลิก)

15

การบริหารโครงการและบริหารการผลิตในธุรกิจชุมชน

อ.ภูตรา อาแล

คณะวิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-ควก-02 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-ควก-02 (คลิก)

16

เส้นทางสู่ธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่น 6

ผศ.ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์

คณะวิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-ควก-03 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-ควก-03 (คลิก)

17

อบรมปฏิบัติการการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบออนไลน์

อ.อับดุลเราะห์มาน สาและ

คณะวิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-ควก-04 (คลิก)

ไม่มี CD ไฟล์ข้อมูล

18

ชุมชนต้นแบบการใช้พลังงานทดแทนจากแก๊สชีวภาพ

ผศ.สมภพ เภาทอง

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-สวพ-01 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-สวพ-01 (คลิก)

19

ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนในตำบลท่าสาป

นางสาวนัสรี มะแน

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-สวพ-02 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-สวพ-02 (คลิก)

20

โรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

อ.เวคิน วุฒิวงศ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-สวพ-03 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-สวพ-03 (คลิก)

21

สนุกกับวิทยาศาสตร์

ผศ.สมภพ เภาทอง

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-สวพ-04 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-สวพ-04 (คลิก)

22

รากแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผศ.สมภพ เภาทอง

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-สวพ-05 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-สวพ-05 (คลิก)

23

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.สมภพ เภาทอง

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-สวพ-06 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-สวพ-06 (คลิก)

24

ถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัยสู่การบริการวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

นายซูไบดี โตะโมะ

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-สวพ-07 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-สวพ-07 (คลิก)

25

ถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเยาวชนในชายแดนใต้

นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-สวพ-08 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-สวพ-08 (คลิก)

26

พัฒนาความร่วมมือการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนในโรงเรียนเครือข่ายตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

อ.เวคิน วุฒิวงศ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-สวพ-09 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-สวพ-09 (คลิก)

27

เติมชีวิตให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่าสาป

อ.นูรีดา จะปะกียา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-สวท-01 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-สวท-01 (คลิก)

28

พัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.นูรีดา จะปะกียา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-สวท-02 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-สวท-02 (คลิก)

29

การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ทางด้าน ICT

อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-สวท-03 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-สวท-03 (คลิก)

30

การสร้างสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์

อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-สวท-04 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-สวท-04 (คลิก)

31

การผลิตสื่อการเรียนรู้ e-Learning (e-DLTV) แก่ครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.ดร.นิมารูนี หายีวาเงาะ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-สวท-05 (คลิก)

รายงานผล 59-บวก-สวท-05 (คลิก)

32

อบรมเทคนิคการจัดรายการวิทยุ

นายสุรพล คลาดแคล้ว

สำนักงานอธิการบดี

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-สนอ-01 (คลิก)

แก้ไขรายงาน

33

อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร ปีที่ 2

นางสาวโนรี แสงรายา

สำนักงานอธิการบดี

ข้อเสนอโครงการ 59-บวก-สนอ-02 (คลิก)

ยกเลิกโครงการ