โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

3 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลบริการวิชาการ

(อยู่ระหว่างการเพิ่มข้อมูล)

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

1

การบูรณาการพันธกิจ บริการวิชาการ การผลิตบัณฑิต และการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูระดับการศึกษาปฐมวัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผศ.เกสรี ลัดเลีย

คณะครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-คคศ-01 (คลิก)

รายงานผล 58-บวก-คคศ-01 (คลิก)

2

พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.อุชุพร บถพิบูลย์

คณะครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-คคศ-02 (คลิก)

ไม่มี CD ไฟล์ข้อมูล

3

การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนแกนนำด้านผู้นำทางวิชาการของนักเรียนตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ผศ.ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน

คณะครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-คคศ-03 (คลิก)

รายงานผล 58-บวก-คคศ-03 (คลิก)

4

อบรมปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมและสื่อการสอนทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน ในโรงเรียนกลุ่มร่มเกล้า ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ.ชูจิตต์ เหล่าเจริญสุข

คณะครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-คคศ-04 (คลิก)

รายงานผล 58-บวก-คคศ-04 (คลิก)

5

การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ.พิชามญช์ จันทุรส

คณะครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-คคศ-05 (คลิก)

รายงานผล 58-บวก-คคศ-05 (คลิก)

6

การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำนวัตกรรมการวิจัยด้านทักษะทางภาษาจากหิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย

ผศ.กมลรัตน์ คนองเดช

คณะครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-คคศ-06 (คลิก)

รายงานผล 58-บวก-คคศ-06 (คลิก)

7

การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ.ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์

คณะครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-คคศ-07 (คลิก)

รายงานผล58-บวก-คคศ-07 (คลิก)

8

การบริหารจัดการ การถอดบทเรียนตามพันธกิจ โครงการหนึ่งคณะหนึ่งพื้นที่ : ความเข้มแข็งทางวิชาการของชุมชนตำบลท่าสาป

ผศ.กมลรัตน์ คนองเดช

คณะครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-คคศ-08 (คลิก)

รายงานผล 58-บวก-คคศ-08 (คลิก)

9

อบรมสื่อกับการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู โรงเรียนในพื้นที่ตำบลท่าสาป

ผศ.สิทธิชัย แพงทิพย์

คณะครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-คคศ-09 (คลิก)

รายงานผล 58-บวก-คคศ-09 (คลิก)

10

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับสถานศึกษา

ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง

คณะครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-คคศ-10 (คลิก)

รายงานผล 58-บวก-คคศ-10 (คลิก)

11

พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาสำหรับครูในโรงเรียนตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ.ฟารีดา สามะอาลี

คณะครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-คคศ-11 (คลิก)

รายงานผล 58-บวก-คคศ-11 (คลิก)

12

รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลท่าสาป

อ.ศรีประไพ อุดมละมุล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-คมส-01 (คลิก)

รายงานผล 58-บวก-คมส-01 (คลิก)

13

ค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ.สวพร จันทรสกุล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-คมส-02 (คลิก)

รายงานผล 58-บวก-คมส-02 (คลิก)

14

พัฒนาทักษะภาษามลายูมาตรฐานเพื่อการสื่อสารให้แก่เยาวชน

อ.อาซียะ วันแอเลาะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-คมส-03 (คลิก)

รายงานผล 58-บวก-คมส-03 (คลิก)

15

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับทักษะและความคิดสร้างสรรค์ครูศิลปะและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ.รุซณี ซูสารอ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-คมส-04 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-คมส-04 (คลิก)

16

ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดทำกฎหมายท้องถิ่นของเทศบาลตำบล

อ.สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-คมส-05 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-คมส-05 (คลิก)

17

English Camp: ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน

อ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-คมส-06 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-คมส-06 (คลิก)

18

พัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารให้แก่เยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาบ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ.รอมยี มอหิ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-คมส-07 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-คมส-07 (คลิก)

19

ค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในตำบลท่าสาป

อ.วรนาถ แซ่เซ่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-คมส-08 (คลิก)

รายงานผล 58-บวก-คมส-08 (คลิก)

20

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและมลายูให้แก่ครูในสังกัดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผศ.สุพร สุนทรนนท์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-คมส-09 (คลิก)

รายงานผล 58-บวก-คมส-09 (คลิก)

21

พัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.จารุณี การี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-คมส-10 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-คมส-10 (คลิก)

22

ฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ (มโนราห์)

สำนักงานคณบดีฯ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-คมส-11 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-คมส-11 (คลิก)

23

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นบ้านท่าสาปและหน้าถ้ำ

อ.มลิวรรณ รักษ์วงศ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-คมส-12 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-คมส-12 (คลิก)

24

การยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารของกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ผศ.วิภาดา มุนินทร์นพมาศ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-ควท-01 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-ควท-01 (คลิก)

25

วิถีเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.อรุณี ม่วงแก้วงาม

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-ควท-02 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-ควท-02 (คลิก)

26

การผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน

อ.ดร.ศศิธร พังสุบรรณ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-ควท-03 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-ควท-03 (คลิก)

27

วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา

คณบดีฯ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-ควท-04 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-ควท-04 (คลิก)

28

ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพ

ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-ควท-05 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-ควท-05 (คลิก)

29

เสริมทักษะปฏิบัติการไฟฟ้าสำหรับเยาวชน

อ.ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-ควท-06 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-ควท-06 (คลิก)

30

บริการวิชาการสาขาวิชาสุขศึกษา : ขยับกาย เคลื่อนไหว ใจเบิกบาน ลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็มสุขภาพ

ผศ.สุรีย์พร สุทธวีร์กูล

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-ควท-07 (คลิก)

ไม่มี CD ไฟล์ข้อมูล

31

ค่ายดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

อ.สมกรณ์ ชัยวรากรณ์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-ควท-08 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-ควท-08 (คลิก)

32

อบรมเชิงปฏิบัติการอาหารปลอดภัย ห่างไกลเชื้อโรค

อ.อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-ควท-09 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-ควท-09 (คลิก)

33

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อชุมชน

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-ควท-10 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-ควท-10 (คลิก)

34

วิทยาการจัดการอาสาพัฒนาท้องถิ่น (วิทยาการจัดการ ท่าสาปโมเดล ปีที่ 1)

งานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-ควก-01 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-ควก-01 (คลิก)

35

บริการวิชาการสร้างสรรค์ชายแดนใต้ (วิทยาการจัดการอาสาพัฒนาท้องถิ่น ปีที่ 3)                    

งานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-ควก-02 (คลิก)

ไม่มี CD ไฟล์ข้อมูล

36

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบออนไลน์แก่ชุมชน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-ควก-03 (คลิก)

รายงานผล 58-บวก-ควก-03 (คลิก)

37

บริการวิชาการสู่ชุมชนผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง

งานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-ควก-04 (คลิก)

รายงานผล 58-บวก-ควก-04 (คลิก)

38

สนุกกับวิทยาศาสตร์

ผศ.สมภพ เภาทอง

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-สวพ-01 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-สวพ-01 (คลิก)

39

รากแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผศ.สมภพ เภาทอง

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-สวพ-02 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-สวพ-02 (คลิก)

40

ตรวจวิเคราะห์ดิน น้ำ และปุ๋ย

ผศ.สมภพ เภาทอง

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-สวพ-03 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-สวพ-03 (คลิก)

41

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.สมภพ เภาทอง

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-สวพ-04 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-สวพ-04 (คลิก)

42

ถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเยาวชนในชายแดนใต้

นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-สวพ-05 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-สวพ-05 (คลิก)

43

ถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัยสู่การบริการวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-สวพ-06 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-สวพ-06 (คลิก)

44

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

อ.เวคิน วุฒิวงศ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-สวพ-07 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-สวพ-07 (คลิก)

45

การประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการบริการิชาการในตำบลท่าสาป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-สวพ-08 (คลิก)

รายงานผล 58-บวก-สวพ-08 (คลิก)

46

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากนมแพะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ.เวคิน วุฒิวงศ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-สวพ-09 (คลิก)

รายงานผล 58-บวก-สวพ-09 (คลิก)

47

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : บริเวณพื้นที่ท่าสาป

ผศ.สมภพ เภาทอง

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-สวพ-10 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-สวพ-10 (คลิก)

48

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สำหรับนักเรียนในตำบลท่าสาป

นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-สวพ-11 (คลิก)

รายงานผล 58-บวก-สวพ-11 (คลิก)

49

พัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

น.ส.บุญชนันท์ จันทร์สุวรรณ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-สวท-01 (คลิก)

ไม่มี CD ไฟล์ข้อมูล

50

การผลิตสื่อการเรียนรู้ e-Learning (e-DLTV) แก่ครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายปรีชา พังสุบรรณ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-สวท-02 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-สวท-02 (คลิก)

51

ฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 

นายวรภัทร สุทธิศรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-สวท-03 (คลิก)

      ไม่มี CD ไฟล์ข้อมูล

52

อบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการระบบเครือข่ายขั้นสูง

นายวรภัทร สุทธิศรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-สวท-04 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-สวท-04 (คลิก)

53

ฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

นายวรภัทร สุทธิศรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-สวท-05 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-สวท-05 (คลิก)

54

อบรมนักจัดรายการวิทยุ YRU RADIO

นางสาวโสภิญญา  ขุนภักดี

สำนักงานอธิการบดี

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-สนอ-01 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-สนอ-01 (คลิก)

55

อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร

นางสาวโนรี  แสงรายา

สำนักงานอธิการบดี

ข้อเสนอโครงการ 58-บวก-สนอ-02 (คลิก)

รายงานผล-58-บวก-สน