โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

3 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ

        โครงการ 

   ผู้รับผิดชอบ

     หน่วยงาน  

  ข้อเสนอโครงการ      

รายงานผล  
1

การบูรณาการพันธกิจ  บริการวิชาการ การผลิตบัณฑิตและการวิจัยฯ

ผศ.เกสรี  ลัดเลีย คณะครุศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 57- 
บวก-คคศ-01 (คลิก)

ไม่มี CD ไฟล์ข้อมูล

2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ.อุไรรัตน์  ยามาเร็ง คณะครุศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-คคศ-02 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-คคศ-02 (คลิก)
3 การส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ อ.กอเดช  อ้าสะกะละ คณะครุศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-คคศ-03 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-คคศ-03 (คลิก)
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักแนะแนวรุ่นเยาว์ ผศ.ดร.นิตยา  เรืองแป้น คณะครุศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-คคศ-04 (คลิก)
ไม่มี CD ไฟล์ข้อมูล
5 ค่ายผู้นำเยาวชนในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยใช้กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.ปนัดดา  เรืองสงค์ คณะครุศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-คคศ-05 (คลิก)
ไม่มี CD ไฟล์ข้อมูล
6 พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต : สายใยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร.เนาวรัตน์  ตรีไพบูลย์ คณะครุศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-คคศ-06 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-คคศ-06 (คลิก)
7 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วิจัยในชั้นเรียนฯ อ.ฟารีดา  สามะอาลี คณะครุศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-คคศ-07 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-คคศ-07 (คลิก)
8 ค่ายผู้นำเยาวชนในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีอิสลามในสังคมพหุวัฒนธรรม ดร.มูหัมมัดตอลาล  แกมะ คณะครุศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-คคศ-08 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-คคศ-08 (คลิก)
9 การพัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ดร.ซัมซู  สาอุ คณะครุศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-คคศ-09 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-คคศ-09 (คลิก)
10 โครงการหนึ่งคณะหนึ่งพื้นที่ : ความเข้มแข็งทางวิชาการของชุมชนตำบลท่าสาป ผศ.กมลรัตน์  คนองเดช คณะครุศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-คคศ-10 (คลิก)
ไม่มี CD ไฟล์ข้อมูล
11 พัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารให้กับเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.วรากร  แซ่พุ่น คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-คมส-01 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-คมส-01 (คลิก)
12 ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ อ.สวพร  จันทรสกุล คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-คมส-02 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-คมส-02 (คลิก)
13 ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสู้ 3 ดี อ.อารยา  ชินวรโกมล คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-คมส-03 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-คมส-03 (คลิก)
14 การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี อ.นูรีดา จะปะกียา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-คมส-04 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-คมส-04 (คลิก)
15 เผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมสัญญาและสัญญาทางธุรกิจ อ.ฐานนท์ มณีนิล คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-คมส-05 (คลิก)
ค้างส่งเล่มรายงาน
16 ค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร อ.พารีดา  หะยีเตะ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-คมส-06 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-คมส-06 (คลิก)
17 English ASEAN Camp รุ่น 2: ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนแกนนำสู่ประชาคมอาเซียน อ.คอลีเย๊าะ  เจ๊ะโด คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-คมส-07 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-คมส-07 (คลิก)
18 อบรมการใช้สื่อการสอนเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับครูสังคมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.มลิวรรณ  รักษ์วงศ์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-คมส-08 (คลิก)
ค้างส่งเล่มรายงาน
19 พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีเกษตร ผศ.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และการเกษตร
ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควท-01 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควท-01 (คลิก)
20 พัฒนาเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผศ.ฉวีวรรณ  ธัญญะศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์ฯ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควท-02 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควท-02 (คลิก)
21 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ Microsoft PowerPoint ในการสร้างงานนำเสนอสำหรับเยาวชน อ.แพรวศรี  เดิมราช คณะวิทยาศาสตร์ฯ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควท-03 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควท-03 (คลิก)
22 บริการวิชาการสาขาวิชาสุขศึกษา: บริโภคปลอดภัยใส่ใจสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย ผศ.สุรีย์พร  สุทธวีร์กูล คณะวิทยาศาสตร์ฯ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควท-04 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควท-04 (คลิก)
23 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการมูลฝอยในโรงเรียนเขตเทศบาลนครยะลา อ.นิธิ พลไชย คณะวิทยาศาสตร์ฯ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควท-05 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควท-05 (คลิก)
24 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษา การวิจัยการสืบค้นข้อมูล ละการนำเสนอสำหรับเยาวชน ผศ.จีรวุธ  มุนินทร์นพมาศ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควท-06 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควท-06 (คลิก)
25 การอบรมและพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นางสาวจันทนา  มีชัยชนะ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควท-07 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควท-07 (คลิก)
26 การประยุกต์ใช้สื่อ Social Media กับการเรียนการสอน อ.อิมรอน  แวมง คณะวิทยาศาสตร์ฯ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควท-08 (คลิก)

รายงานผล 57-บวก-ควท-08 (คลิก)

 

27 บริการวิชาการสาขาวิชาสุขศึกษา: ขยับกาย เคลื่อนไหวใจเบิกบาน ฯ ผศ.สุรีย์พร  สุทธวีร์กูล คณะวิทยาศาสตร์ฯ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควท-09 (คลิก)
ค้างส่งเล่มรายงาน
28 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบและพัฒนาสื่อด้วยe-book" อ.แพรวศรี  เดิมราช คณะวิทยาศาสตร์ฯ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควท-10 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควท-10 (คลิก)
29 การผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน ดร.ศศิธร  พังสุบรรณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควท-11 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควท-11 (คลิก)
30 เสริมทักษะการไฟฟ้าสำหรับนักเรียน อ.อาบีดีน  ดะแซสาเมาะ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควท-12 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควท-12 (คลิก)
31 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การตกแต่งภาพดิจิตอลด้วยโปนแกรมAdobe Photoshop" อ.ฟูไดละห์  ดือมอง คณะวิทยาศาสตร์ฯ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควท-13 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควท-13 (คลิก)
32 ค่ายเรียนรู้และฝึกทักษะเคมี อ.อุบล ตันสม คณะวิทยาศาสตร์ฯ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควท-14 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควท-14 (คลิก)
33 อบรมปฏิบัติการการออกแบบลวดลายปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมโดยใช้โปรแกรม GSP อ.สุภา  ยธิกุล คณะวิทยาศาสตร์ฯ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควท-15 (คลิก)
ไม่มี CD ไฟล์ข้อมูล
34 พัฒนาเทคนิคปฏิบัติการทางเคมี อ.อาอีเซาะส์  เบ็ญหาวัน คคณะวิทยาศาสตร์ฯ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควท-16 (คลิก)
ไม่มี CD ไฟล์ข้อมูล
35 ค่ายดาราศาสตร์สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 อ.สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควท-17 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควท-17 (คลิก)
36 พัฒนาทักษะปฏิบัติการกลศาสตร์พื้นฐาน อ.โรสลีนา ยูโซะ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควท-18 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควท-18 (คลิก)
37 โครงงานวิทยาศาสตร์ทางจุลินทรีย์แบบง่ายสำหรับครูและนักเรียน อ.อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี คณะวิทยาศาสตร์ฯ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควท-19 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควท-19 (คลิก)
38 อบรมปฏิบัติการ "OTOP" สู่ TOP Products ด้วยเทคนิคการลดต้นทุนการผลิต อ.ธีรยุทธ  มูเล็ง คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-01 (คลิก)
ยกเลิกโครงการ
39 พัฒนาเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดทำบัญชีและการกำหนดระบบการควบคุมภายในของวิสาหกิจชุมชนตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (รุ่นที่ 2) อ.ณฎฐาระวี  พงศ์กระพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-02 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควก-02 (คลิก)
40 อบรมปฏิบัติการ "เสริมสร้างเยาวชนเพิ่มมูลค่า" อ.วุฒิชัย  คงยัง คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-03 (คลิก)
ยกเลิกโครงการ
41 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบออนไลน์แก่ชุมชนจังหวัดยะลา อ.อับดุลเราะห์มาน  สาและ คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-04 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควก-04 (คลิก)
42 พัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน อ.แวอาซีซะห์ ดาหะยี คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-05 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควก-05 (คลิก)
43 เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อ.ดุษฎี  นาคเรือง คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-06 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควก-06 (คลิก)
44 การสร้างธุรกิจผ่านผลผลิตทางวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ.วัลย์ลดา พรมเวียง คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-07 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควก-07 (คลิก)
45 อมรมปฏิบัติการ "นักบริหารการเงินรุ่นเยาว์" อ.สัสดี  กำแพงดี คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-08 (คลิก)
ยกเลิกโครงการ
46 ค่ายการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รุ่น 2 อ.สุธิดา วัฒนยืนยง คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-09 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควก-09 (คลิก)
47 เศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจำวัน ปี 3 อ.วาสนา  พิทักษ์ธรรม คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-10 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควก-10 (คลิก)
48 การประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน อ.สาธิตา  แก้วเหล็ก คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-11 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควก-11 (คลิก)
49 การรู้เท่าทันสื่อโซเซียลมีเดีย ผศ.นราพร  มณีเชวง คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-12 (คลิก)
ยกเลิกโครงการ
50 การวางระบบบัญชีผลิตภัณฑ์ชุมชน ดร.นันทา  จันทร์แก้ว คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-13 (คลิก)
ยกเลิกโครงการ
51 การพัฒนาธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.อัปสร อีซอ คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-14 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควก-14 (คลิก)
  52 อบรมปฏิบัติการเสริมทักษะชีวิตด้วยศาสตร์การบริหารบนพื้นฐานฯ ผศ.ดร ชุมพูนุท  ศรีพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-15 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควก-15 (คลิก)
53 อบรมปฏิบัติการเส้นทางสู่ธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนรุ่น 5 ดร.กูมัจดี  ยามิรูเด็ง คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-16 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควก-16 (คลิก)
54 การพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานกลุ่มอาชีพ อ.สุพาพร ลอยวัฒนกุล คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-17 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควก-17 (คลิก)
55 ค่ายอาสาบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่โรงเรียนฯ อ.สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-18 (คลิก)
ยกเลิกโครงการ
56 อบรมปฏิบัติการ"เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ OTOP อ.ปิยะดา  มณีนิล คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-19 (คลิก)
ยกเลิกโครงการ
57 นักนิเทศศาสตร์รุ่นเยาว์ อ.ฎาวีณี  ต่วนมูดอ คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-20 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควก-20 (คลิก)
58 การทำบัญชีครัวเรือนและการวางแผนการเงิน อ.สุกฤษตา รักสุจริต คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-21 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควก-21 (คลิก)
59 การบริหารโครงการและการบริหารการผลิตในธุรกิจชุมชน ดร.ฐานกุล  รัศมีสุขานนท์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-22 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควก-22 (คลิก)
60 อบรมเชิงปฏิบัติการ"เยาวชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อโลกที่ยั่งยืน อ.เจนตา  แก้วไฝ คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-23 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควก-23 (คลิก)
61 การจัดการความรู้วิชาชีพบัญชีเพื่อสร้างความสามารถด้านการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ผศ.นันทรัตน์  นามบุรี คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-24 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควก-24 (คลิก)
62 โครงการบูรณาการวิทยาการจัดการในกลุ่มธุรกิจชุมชน อ.วัชระ  ขาวสังข์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-25 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควก-25 (คลิก)
63 ธุรกิจออนไลน์ ทำง่าย ขายได้จริง อ.นุชนภา  เลขาวิจิตร์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-26 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควก-26 (คลิก)
64 การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน อ.ศุภาวิณี โลหะประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-27 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควก-27 (คลิก)
65 ผู้สื่อข่าวรุ่นเยาว์ "Young Reporter" อ.ราเชษฐ์  หีมสุหรี คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-28 (คลิก)
ยกเลิกโครงการ
66 การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ชุมชนปีที่ 3 อ.มานพ  ทองไทย คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-ควก-29 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-ควก-29 (คลิก)
67 สนุกกับวิทยาศาสตร์ ผศ.สมภพ  เภาทอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนาชายแดนภาคใต้
ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-สวพ-01 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-สวพ-01 (คลิก)
68 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผศ.สมภพ  เภาทอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนาชายแดนภาคใต้
ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-สวพ-02 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-สวพ-02 (คลิก)
69 ตรวจวิเคราะห์อาหารฮาลาล ผศ.สมภพ  เภาทอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนาชายแดนภาคใต้
ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-สวพ-03 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-สวพ-03 (คลิก)
70 รากแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.สมภพ  เภาทอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนาชายแดนภาคใต้
ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-สวพ-04 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-สวพ-04 (คลิก)
71 ตรวจวิเคราะห์ดิน น้ำ และปุ๋ย ผศ.สมภพ  เภาทอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนาชายแดนภาคใต้
ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-สวพ-05 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-สวพ-05 (คลิก)
72 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อ.เวคิน  วุฒิวงศ์ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาชายแดนภาคใต้
ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-สวพ-06 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-สวพ-06 (คลิก)
73 ถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับเยาวชนในชายแดนใต้ นายมูฮำหมัดตายุดิน  บาฮะคีรี สถาบันวิจัยและ
พัฒนาชายแดนภาคใต้
ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-สวพ-07 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-สวพ-07 (คลิก)
74 ถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัยสู่การเรียนการสอนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ นายมูฮำหมัดตายุดิน  บาฮะคีรี สถาบันวิจัยและ
พัฒนาชายแดนภาคใต้
ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-สวพ-08 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-สวพ-08 (คลิก)
75 การสร้างสื่อสำหรับการเรียนการสอน นางสาวฟาติน  สะนิ สำนักวิทยบริการฯ
 
ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-สวท-01 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-สวท-01 (คลิก)
76 พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT นางสาวฟาติน  สะนิ สำนักวิทยบริการฯ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-สวท-02 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-สวท-02 (คลิก)
77 การสร้างงานกราฟิค Animation นางสาวฟาติน  สะนิ สำนักวิทยบริการฯ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-สวท-03 (คลิก)
ไม่มี CD ไฟล์ข้อมูล
78 พัฒนาสื่อ e-learning (e-DLTV) แก่ครูในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.ปรีชา  พังสุบรรณ สำนักวิทยบริการฯ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-สวท-04 (คลิก)
ไม่มี CD ไฟล์ข้อมูล
79 พัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้ อ.ปรีชา  พังสุบรรณ สำนักวิทยบริการฯ ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-สวท-05 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-สวท-05 (คลิก)
80 พัฒนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์    นายอัมรัน  แมหะ สำนักงานอธิการบดี ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-สนอ-01 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-สนอ-01 (คลิก)
81 เติมกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ (บ้านพักคนชราบ้านทักษิณ จ.ยะลา) นางสาวโสภิญญา  ขุนภักดี สำนักงานอธิการบดี ข้อเสนอโครงการ 57-
บวก-สนอ-02 (คลิก)
รายงานผล 57-บวก-สนอ-02 (คลิก)