โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

3 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อยู่ระหว่าการปรับปรุง

ลำดับ โครงการ

 

ผู้รับผิดชอบ                                        

 

หน่วยงาน                                                  

 

ข้อเสนอโครงการ                                     

 

รายงานผล                               

1 พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต : สายใยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร.เนาวรัตน์  ตรีไพบูลย์ คณะครุศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-คคศ-01(คลิก) ค้างส่งเล่มรายงาน
2 อบรมเชิงปฏิบัติการนักแนะแนวรุ่นเยาว์ ผศ.นิตยา  เรืองแป้น คณะครุศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-คคศ-02(คลิก) ค้างส่งเล่มรายงาน
3 ค่ายผู้นำเยาวชนในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยใช้กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.ปนัดดา  เรืองสงค์ คณะครุศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-คคศ-03(คลิก) รายงานผล 56-บวก-คคศ-03 (คลิก)
4 การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้วิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของนักศึกษาและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.ฟารีดา  สามะอาลี คณะครุศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-คคศ-04(คลิก) รายงานผล 56-บวก-คคศ-04 (คลิก)
5 การบูรณาการพันธกิจ  บริการวิชาการ  การผลิตบัณฑิต  และการวิจัย  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูระดับการศึกษาปฐมวัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ.เกสรี  ลัดเลีย คณะครุศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-คคศ-05(คลิก) รายงานผล 56-บวก-คคศ-05 (คลิก)
6 อบรมปฏิบัติการ  เรื่อง การพัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาตามรูปแบบการจัดการรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดร.ซัมซู  สาอุ คณะครุศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-คคศ-06(คลิก) รายงานผล 56-บวก-คคศ-06 (คลิก)
7 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ.อุไรรัตน์  ยามาเร็ง คณะครุศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-คคศ-07(คลิก) รายงานผล 56-บวก-คคศ-07 (คลิก)
8 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา ผศ.กมลรัตน์  คนองเดช คณะครุศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-คคศ-08(คลิก) รายงานผล 56-บวก-คคศ-08 (คลิก)
9 เผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมสัญญาและสัญญาทางธุรกิจ นายฐานนท์ มณีนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-คมส-01(คลิก) รายงานผล 56-บวก-คมส-01 (คลิก)
10 อบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนสังคมศึกษา  จังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.มลิวรรณ  รักษ์วงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-คมส-02(คลิก) รายงานผล 56-บวก-คมส-02 (คลิก)
11 ค่ายเยาวชนส่งเสริมรักการอ่าน อ.มัสวิณี  สาและ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-คมส-03(คลิก) รายงานผล 56-บวก-คมส-03 (คลิก)
12 เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้เข้าใจพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2  Ms.Cecilia M Valdez คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-คมส-04(คลิก) รายงานผล 56-บวก-คมส-04 (คลิก)
13 พัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารให้กับบุคคลทั่วไป อ.วรากร  แซ่พุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-คมส-05(คลิก) รายงานผล 56-บวก-คมส-05 (คลิก)
14 อบรมการเขียนและประเมินโครงการแบบมีส่วนร่วม อ.สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-คมส-06(คลิก) รายงานผล 56-บวก-คมส-06 (คลิก)
15 อบรมภาษามลายูเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรของรัฐเพื่อเตรียมพร้อมสู่อาเซียน อ.สูฮัยลา  บินสะมะแอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-คมส-07(คลิก) รายงานผล 56-บวก-คมส-07 (คลิก)
16 สร้างองค์ความรู้ด้านกระบวนการชุมชนตำบลทรายขาว  อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี อ.ศรีประไพ  อุดมละมุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-คมส-08(คลิก) รายงานผล 56-บวก-คมส-08 (คลิก)
17 การจัดรูปแบบผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อ.อิมรอน แวมง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควท-01(คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควท-01 (คลิก)
18 การเผยแพร่ความรู้ด้านชีววิทยาผ่านสื่อออนไลน์ ดร.ศศิธร  พังสุบรรณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควท-02(คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควท-02 (คลิก)
19 การวิเคราะห์อาการเสีย  ซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อ.แพรวศรี  เดิมราช คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควท-03(คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควท-03 (คลิก)
20 ค่ายเยาวชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงเรียนจังหวัดชายแดนใต้ อ.นิธิ  พลไชย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควท-04 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควท-04 (คลิก)
21 ค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ อ.วารินทร์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควท-05 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควท-05 (คลิก)
22 อบรมปฏิบัติการตรวจสอบดินอย่างง่ายและการใส่ปุ๋ยยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน ผศ.อิสริยาภรณ์  ดำรงรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควท-06 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควท-06 (คลิก)
23 การขยายพันธุ์กล้วยไม้ด้วยวิธีเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับเยาวชน ผศ.อรุณี  ม่วงแก้วงาม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควท-07 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควท-07 (คลิก)
24 ค่ายเรียนรู้และฝึกทักษะเคมี อ.อุบล  ตันสม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควท-08 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควท-08 (คลิก)
25 เสริมทักษะปฏิบัติการไฟฟ้าสำหรับนักเรียน อ.อาบีดีน  ดะแซสาเมาะ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควท-09 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควท-09 (คลิก)
26 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง  อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับเยาวชน อ.บุญธิดา  จิรรัตนโสภา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควท-10 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควท-10 (คลิก)
27 การประยุกต์ใช้สื่อ  Social  Media  กับการเรียนการสอน อ.จันทนา  มีชัยชนะ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควท-11 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควท-11 (คลิก)
28 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษา  การวิจัย  การสืบค้นข้อมูล  และการนำเสนอสำหรับเยาวชน ผศ.จีรวุธ  มุนินทร์นพมาศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควท-12 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควท-12 (คลิก)
29 การผลิตสื่อการเรียนการสอนทางชีววิทยา ดร.ศศิธร  พังสุบรรณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควท-13 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควท-13 (คลิก)
30 การสร้างเว็ปไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla ผศ.จีรวุธ  มุนินทร์นพมาศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควท-14 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควท-15 (คลิก)
31 ค่ายเยาวชนชื่นชมธรรมชาติ ดร.ศศิธร  พังสุบรรณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควท-15 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควท-16 (คลิก)
32 โครงงานวิทยาศาสตร์ทางจุลินทรีย์แบบง่ายๆ (Simpler  Scicence  Project on Microorganisms) อ.ดอเลาะ  ดาลี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควท-16 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควท-01 (คลิก)
33 อบรมเชิงปฏิบัติการอาหารปลอดภัย  ห่างไกลโรค  มุ่งสู่ท้องถิ่นออกสู่อาเซียน อ.ดอเลาะ  ดาลี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควท-17 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควท-17 (คลิก)
34 บริการวิชาการในเขตเทศบาลนครยะลาและเขตปริมณฑล ผศ.วิไลวัลย์  อินทรไชยมาศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควท-18 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควท-18 (คลิก)
35 การจัดการความรู้วิชาชีพบัญชีเพื่อสร้างความสามารถด้านการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ผศ.นันทรัตน์  นามบุรี คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควก-01 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควก-01 (คลิก)
36 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการวางระบบบัญชีกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา อ.ดวงกมล  ชัยสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควก-02 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควก-02 (คลิก)
37 พัฒนาการบัญชีวิสหกิจชุมชน เรื่อง "การเสริมสร้างทักษะการจัดทำบัญชีและการกำหนดระบบการควบคุมภายในของวิสาหกิจชุมชน"  ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา อ.ณฏฐาระวี  พงศ์กระพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควก-03 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควก-03 (คลิก)
38 อบรมเรื่อง "การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ชุมชนปีที่ 2" อ.มานพ  ทองไทย คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควก-04 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควก-04 (คลิก)
39 อบรมเรื่อง "การบริหารจัดการทีมงานกลุ่มอาชีพ" อ.สุพาพร  ลอยวัฒนกุล คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควก-05 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควก-05 (คลิก)
40 เศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจำวัน ปี2 อ.วาสนา  พิทักษ์ธรรม คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควก-06 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควก-06 (คลิก)
41 เส้นทางสู่ธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่น 4 อ.กูมัจดี  ยามิรูเด็ง คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควก-07 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควก-07 (คลิก)
42 อบรมปฏิบัติการทำบัญชี อ.สุกฤษตา  รักสุจริต คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควก-08 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควก-08 (คลิก)
43 อบรมปฏิบัติการ "ธุรกิจออนไลน์ ทำง่าย ขายได้จริง" อ.นุชนภา  เลขาวิจิตร์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควก-09 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควก-09 (คลิก)
44 ค่ายการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รุ่น 1  อ.สุทธิดา  วัฒนยืนยง คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควก-10 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควก-10 (คลิก)
45 ชุดโครงการบูรณาการจัดการในกลุ่มธุรกิจชุมชน อ.วัชระ  ขาวสังข์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควก-11 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควก-11 (คลิก)
46 เสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยศาสตร์การบริหารบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปีที่ 4 ผศ.ดร.ชมพูนุท  ศรีพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควก-12 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควก-12 (คลิก)
47 การบริหารโครงการและการบริหารการผลิตในธุรกิจชุมชน ผศ.ญาลดา  พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควก-13 (คลิก)

รายงานผล 56-บวก-ควก-13 (คลิก)
48 รู้ทันสื่อ-รู้ทันโลก ผศ.นราพร  มณีเชวง คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควก-14 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควก-14 (คลิก)
49 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดยะลา อ.วัลลดา  พรมเวียง คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควก-15 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควก-15 (คลิก)
50 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน อ.ศุภาวิณี  โลหะประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควก-16 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควก-16 (คลิก)
51 การบูรณาการเพื่อพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดยะลา อ.ดุษฎี  นาคเรือง คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควก-17 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควก-17 (คลิก)
52 การคิดสร้างสรรค์ในงานธุรกิจ ผศ.อัปสร  อีซอ คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควก-18 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควก-18 (คลิก)
53 อบรมพัฒนาเครือข่ายนักข่าวชาวบ้านสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างพื้นที่สื่อสาธารณะ อ.แวอาซีซะห์  ดาหะยี คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควก-19 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควก-19 (คลิก)
54 บริการวิชาการสร้างสรรค์ชายแดนใต้ (วิทยาการจัดการอาสาพัฒนาท้องถิ่น) อ.วัชระ  ขาวสังข์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-ควก-20 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-ควก-20 (คลิก)
55 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัยสู่การเรียนการสอนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ นายมูฮำหมัดตายุดิน  บาฮะคีรี สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-สวพ-01 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-สวพ-01 (คลิก)
56 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  สำหรับเยาวชนในชายแดนใต้ นายมูฮำหมัดตายุดิน  บาฮะคีรี สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-สวพ-02 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-สวพ-02 (คลิก)
57 รากแก้วราชภัฏยะลา ผศ.สมภพ  เภาทอง สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-สวพ-03 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-สวพ-03 (คลิก)
58 โครงการสนุกกับวิทยาศาสตร์ ผศ.สมภพ  เภาทอง สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-สวพ-04 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-สวพ-04 (คลิก)
59 โครงการตรวจวิเคราะห์อาหารฮาลาล ผศ.สมภพ  เภาทอง สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-สวพ-05 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-สวพ-05 (คลิก)
60 โครงการตรวจวิเคราะห์ดิน น้ำ และปุ๋ย ผศ.สมภพ  เภาทอง สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-สวพ-06 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-สวพ-06 (คลิก)
61 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.สมภพ  เภาทอง สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-สวพ-07 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-สวพ-07 (คลิก)
62 การสำรวจความต้องการของประชาตำบลแม่ลานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง นางพิมลพรรณ  ลีลาภัทรพันธุ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-สวพ-08 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-สวพ-08 (คลิก)
63 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาทักษะเยาวชนนักโปรแกรมเมอร์ นางสาวฟาติน  สะนิ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-สวท-01 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-สวท-01 (คลิก)
64 ฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดความรู้ด้านระบบเครือข่าย นางสาวฟาติน  สะนิ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-สวท-02 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-สวท-02 (คลิก)
65 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชน "ICT for kid summer camp" 2013 นางสาวฟาติน  สะนิ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-สวท-03 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-สวท-03 (คลิก)
66 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาพเคลื่อนไหวเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน รศ.ทวีศักดิ์  ทิพย์รอด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-สวท-04 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-สวท-04 (คลิก)
67 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาพนิ่งเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน รศ.ทวีศักดิ์  ทิพย์รอด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-สวท-05 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-สวท-05 (คลิก)
68 พัฒนาสื่อ e-Learning ( e-DLTV) แก่ครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ.สุพร  สุนทรนนท์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-สวท-06 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-สวท-06 (คลิก)
69 พัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผศ.สุพร  สุนทรนนท์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-สวท-07 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-สวท-07 (คลิก)
70 มรย.  วิชาการ ผอ.สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี ข้อเสนอโครงการ 56-บวก-สนอ-01 (คลิก) รายงานผล 56-บวก-สนอ-01 (คลิก)