ระเบียบ

20 มิถุนายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ

ระดับมหาวิทยาลัย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pdf .png  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2550

 

ระดับกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pdf .png  ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2549

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pdf .png  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pdf .png  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pdf .png ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553