เวทีถอดบทเรียนโครงการท่าสาปโมเดล

8 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI and HRD)

วันนี้ (7ก.พ.61) ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะทำงาน เข้าตรวจเยี่ยมและถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการท่าสาปโมเดล เพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้เพื่อสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการวิเคราะห์ รับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความยั่งยืนสืบไป