ห้องประชุมชั้น 2 สวพ. (ชั้น 2 )

28 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) บริการห้องประชุม

สามารถจองห้องประชุมได้ที่ 1. แบบฟอร์มการจองห้องประชุม  2. นายกันตกาล อุรเคนทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 31002