ห้องประชุม "หยาง ฉื่อ" สวพ.ชต. (ชั้น 3)

28 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) บริการห้องประชุม

ข้อปฏิบัติในการขอพิจารณาอนุมัติใช้ห้องประชุมหยางฉื่อ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
 ขั้นตอนการขอพิจารณาอนุมัติ

  1. ตรวจสอบตารางการใช้งานห้องประชุมได้ที่ srdi.yru.ac.th/ga/page/244
  2. กรณีว่าง - ทำการดาวน์โหลด "แบบฟอร์มขออนุมัติใช้ห้องประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้"
      กรณีไม่ว่าง - ติดต่อ "นายกันตกาล อุรเคนทร์" เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 30000
  3. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขออนุมัติใช้ห้องประชุมฯ ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ โครงการที่ผ่านการอนุมัติ หรือ หนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  4. นำส่งแบบฟอร์มขออนุมัติใช้ห้องประชุมฯ ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ (เพื่อนำเสนอต่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ)
  5. ผลการพิจารณาอนุมัติ - เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติกลับไปยัง Email ที่ระบุมาในแบบฟอร์ม หรือดำเนินการติดต่อ สอบถาม สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ (ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันที่นำส่ง)

 หมายเหตุ
  - ควรดำเนินการตาม "ขั้นตอนการขอพิจารณาอนุมัติ" อย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนใช้ห้องประชุม
  - ติดต่อสอบถาม นายกันตกาล อุรเคนทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 30000
  - การใช้ห้องประชุมสามารถทำได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้แล้วเท่านั้น !!                                                                                                                          - เอกสารที่ได้รับการอนุมัติจะถูกแนบไว้ ณ วันที่ขออนุมัติ ในตารางการใช้ห้องประชุม
  - แบบฟอร์มขออนุมัติใช้ห้องประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ >> ดาวน์โหลด <<

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด