คู่มือการใช้ระบบสืบค้นหนังสือราชการ

15 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) คู่มือ

ขั้นตอนการใช้งานระบบสืบค้นหนังสือราชการ

1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://eservice.yru.ac.th/

2. เลือกเมนู ระบบสืบค้นหนังสือราชการ

3. เลือกค้นหนังสือราชการ

     3.1 ค้นจากประเภทหนังสือราชการ

     3.2 ค้นจากหน่วยงาน