แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ ( ผลการค้นหา 10 รายการ )

  • การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน ฯ

   ชื่อเรื่อง : การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน แนวทางการประะยุกต์ใช้สำหรับการเรียนแบบผสมผสาน อีเลิร์นนิง เลขเรียก : 371.334  จ232ก 2559 ชื่อผู้แต่ง : จินตวีร์ คล้ายสังข์. สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ เน้นในเรื่องของการออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอนตามหลักการ

   16 ต.ค. 2562
  • การจัดการศึกษาในอิสลาม : แนวคิดสู่การปฏิบัติ

   ชื่อเรื่อง : การจัดการศึกษาในอิสลาม : แนวคิดสู่การปฏิบัติ เลขเรียก : 370.297  น231 2559 ชื่อผู้แต่ง : นิเลาะ แวอุเซ็ง. สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอิสลามที่สมบูรณ์และครอบคลุม เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ศึกษา

   16 ต.ค. 2562
  • การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย ฯ

   ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมเพื่อรองรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน เลขเรียก : 331.794  จก 2562 ชื่อผู้แต่ง : จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง สำนักพิมพ์ : ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษ

   16 ต.ค. 2562
  • เจเนอเรชันแอลฟา : เจเนอเรชันใหม่ในสังคมไทยศตวรรษที่ 21

   ชื่อเรื่อง : เจเนอเรชันแอลฟา : เจเนอเรชันใหม่ในสังคมไทยศตวรรษที่ 21 เลขเรียก : 305.2  พ212จ 2560 ชื่อผู้แต่ง : พัชราภา ตันติชูเวช. สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงลักษณะสำคัญของแต่ละ "เจเนอเรชัน" โดยสรุป เนื่องจากเจเนอเรชันแอลฟาเป็นเจเนอเรช

   16 ต.ค. 2562
  • เรื่องเล่าที่ได้ยินในวัยเด็ก : นิทานพื้นบ้านของวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย

   ชื่อเรื่อง : เรื่องเล่าที่ได้ยินในวัยเด็ก : นิทานพื้นบ้านของวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย เลขเรียก : 398.2 ร272 2561 ชื่อผู้แต่ง : มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ สำนักพิมพ์ : มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องเล่ากว่า 100 เรื่อง สำหรับที่อยู่ในบริบทชุมชนที่ใช้ภา

   16 ต.ค. 2562

เปิดอ่านมากที่สุด