บุคลากรสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมเครือข่าย อพ.สธ. ภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 2/2567

1 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. คณะทำงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.ภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 2/2567 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 แห่ง โดยมี รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ประธานคณะกรรมการ อพ.สธ.ภาคใต้ตอนล่าง เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ โดยมีการประชุมประเด็นด้านแผนและแนวทางการดำเนินงานเครือข่าย อพ.สธ.ภาคใต้ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2567 การเตรียมความพร้อมการประชมเครือข่าย อพ.สธ.สกอ.ทั่วประเทศ ณ จังหวัดแขนแก่น และการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของเครือข่าย อพ.สธ. ภาคใต้ตอนล่าง