บุคลากรศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 ดำเนินโครงการบริการวิชาการ

6 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566 บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ และสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น : สเปรย์ป้องกันทาก ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 ณ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าจากความหลายทางชีวภาพในชุมชนท้องถิ่น