บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์/อุปกรณ์เดินป่า (e-service)

9 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) การให้บริการ

1. ยืมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์/อุปกรณ์เดินป่า

- แบบฟอร์มยืมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์/อุปกรณ์เดินป่า https://goo.gl/forms/yeX5uVkUEtKfDFw12

หรือแสกน 

2. คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์/อุปกรณ์เดินป่า

- แบบฟอร์มคืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์/อุปกรณ์เดินป่า https://goo.gl/forms/0X2Tqrhzf9JdFn7y1

หรือแสกน