มาตราฐานการให้บริการ

9 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) การให้บริการ

การให้บริการจากศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ

1. โครงการที่จัดโดนศูนย์วิจัยฯ

คำอธิบาย : เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ โดยศูนย์วิจัยฯมีหน้าที่จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อบริการให้หน่วยงานภายนอกที่สนใจ ซึ่งจะมีการระบุช่วงเวลา สถานที่จัดกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายชัดเจน โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดจากข่าวประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย

1.1 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัยสู่การบริการวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

2. หน่วยงานขอความอนุเคราะห์ให้จัดกิจกรรม

          คำอธิบาย : เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ แต่บริการให้กับหน่วยงานที่สนใจ ซึ่งไม่มีการระบุช่วงเวลา สถานที่จัดกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงประกอบด้วย

2.1 โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

2.2 อื่นๆ

3. คลินิกวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

          3.1 บริการห้องสมุดวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

คำอธิบาย : ห้องสมุดวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เปิดให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาผู้สนใจสืบค้นข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีบริการยืมคืนหนังสือ สามารถเข้ารับบริการทุกวันเวลาราชการ ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้ที่ สำนักงานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาคาร 4 ชั้น 2

          3.2 บริการให้คำปรึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

คำอธิบาย : ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ มีบริการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจด้านความหลากหลายางชีวภาพ ในเรื่องงานวิจัย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่สำนักงานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาคาร 4 ชั้น 2 ในวันเวลาราชการ

               3.3 บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์/อุปกรณ์เดินป่า

คำอธิบาย : ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ มีบริการให้ยืมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์/อุปกรณ์เดินป่า

>สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบข้างล่าง<

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด