วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ

23 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางทางด้านวิจัย บริการวิชาการที่ทันสมัย เชื่อมโยงการพัฒนาคลังปัญญาพหุวัฒนธรรม สู่การใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมในภูมิภาคชายแดนใต้

 

เป้าหมาย 

มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย เกิดการบูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างอาจารย์ในมหาวิทยาลัย    

สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อการวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่ทันสมัย

2. เป็นกลไกในการบูรณาการศาสตร์ และการประสานความร่วมมือด้านการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมในภูมิภาคชายแดนใต้ด้วยงานวิจัย