ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)

27 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)

 

พัฒนามาตรฐานการวิจัย สร้างเครือข่าย เชื่อมโยงระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์

เป้าประสงค์ : เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยสู่การยกระดับคุณภาพท้องถิ่น

กลยุทธ์

1. สร้างเครือข่ายระดับคณะ มหาวิทยาลัย ภาคีในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยให้เป็นไปตามความต้องการของพื้นที่

2. สร้างกลไกแสวงหาแหล่งงบประมาณภายนอก ทุนร่วมทุน (Matching Fund) ทุนยุทธศาสตร์ (Strategy Fund) เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่

3. พัฒนาการโค้ช (Coaching) และระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) ในการพัฒนาโจทย์วิจัย

4. ผลักดันมาตรฐานการวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้แก่ มาตรฐานจริยธรรมในมนุษย์  มาตรฐานการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

    มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย และจริยธรรมนักวิจัย

 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

 6. พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ และส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ

7. จัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดหลัก

1. จำนวนหน่วยวิจัย

2. จำนวนแหล่งทุนที่สนับสนุนงบประมาณ

3. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการ

4. จำนวนโครงการวิจัยที่เกิดจากโครงการพัฒนาศักยภาพฯ

5. จำนวนเครือข่ายวิจัย/MOU

6. จำนวนหน่วยงานด้านมาตรฐานการวิจัย

7. จำนวนหน่วยบริหารจัดการ

8. จำนวนผลงาน/ชิ้นงานที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา

9. จำนวนฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

10. ร้อยละของผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ศูนย์รวมงานบริการวิชาการ หน่วยประสาน เพื่อบูรณาการศาสตร์ด้านการบริการวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ : พัฒนางานบริการวิชาการ ต่อยอดงานวิจัย ตอบโจทย์ท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ชุมชน

กลยุทธ์

1. จัดตั้งหน่วยบริหารจัดการงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 2. พัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการวิชาการ และการขอรับการสนับสนุนในการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3. พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดหลัก

1. จำนวนหน่วยบริหารจัดการงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมืองานบริการวิชาการ

3. จำนวนร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในการบริการวิชาการ

4. จำนวนฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ และการขอรับการสนับสนุนในการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบคลังภูมิปัญญาพหุวัฒนธรรม เผยแพร่ และนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์

เป้าประสงค์ : เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้

กลยุทธ์

          1. พัฒนาคลังภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ไทย จีน มลายูในภูมิภาคชายแดนใต้

          2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อนำไปสู่การเข้าถึง และการเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม

          3. ส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดหลัก

1. จำนวนฐานข้อมูลภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้

          2. จำนวนภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้

         3. จำนวนปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนภาคใต้

         4. จำนวนสื่อวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้

         5. จำนวนสื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ที่เข้ารับการประกวด

         6. ร้อยละของความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการมหกรรมวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้

         7. จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทูตวัฒนธรรมในการอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม

         8. จำนวนสถานศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์ เพื่อให้องค์กรมีศักยภาพในการบริหารจัดการ ให้บริการด้านงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยจิตบริการ

กลยุทธ์

1. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

3. ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร

4. องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส

ตัวชี้วัดหลัก

          1. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการองค์กรแบบมืออาชีพ

2. ร้อยละของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

3. ร้อยละของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. จำนวนนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส

5. จำนวนรางวัลบุคลากรที่มีความโปร่งใส

6. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความโปร่งใสและหลักธรรมาภิบาลร่วมกับมหาวิทยาลัย