อบรมการใช้ระบบสารสนเทศงานวิจัย

14 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยฝ่ายงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น ได้จัดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศการวิจัย มรย. เมื่อวันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 605 ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตึก IT) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้กับนักวิจัยเพื่อการพัฒนาการระบบสารสนเทศการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ