ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยฯ

26 เมษายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาฃายแดนภาคใต้ โดยมีดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นประธาน สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานต่างๆ รวมทั้งแผนต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบรวมถึงชี้แนะแนวทางสำหรับการดำเนินงานต่อไป