สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จัดทำแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยฯ

เมือวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เป็นประธานในการจัดประชุมทำแผนกลุยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561  ณ โรงแรมเมซอง เดอร์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งการจัดแผนกลยุทธ์ของสถาับนวิจัยในครั้งนี้มีบุคลากรของสถาบันวิจัยเข่าร่วมประชุมและจัดทำแผนฯ ตามพันธกิจที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยฯ ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ

 

แกลเลอรี่