ข่าวประชาสัมพันธ์สวพ. ( ผลการค้นหา 61 รายการ )

   แสดง 13 ถึง 16 จาก 61 ผลลัพธ์
  • การติดตามและประเมินผลการนำงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์

   ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างแบบติดตามและประเมินผลการนำงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ (บวก. 6) ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ ได้นำไปปรับแก้ตามมติที่ประชุมดังกล่าว จึงขอส่งแบ

   28 ก.ค. 2560 (งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
  • รายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ ไตรมาสที่ 3

   งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในไตรมาสที่ 3  สามารถสรุปผล ดังนี้ 1) การดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยมีการดำเนินโครงการบริการวิชาการภาพรวม จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.11 หน่วยงานที่มีการดำเนินโครงการครบแล้วทุกโครงการ &

   19 ก.ค. 2560 (งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
  • เปิดรับข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) รอบ 2

   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  ได้ประกาศข้อเสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสนับสนุน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. Creative Innovation Hubs 2. Premium OTOP และ Hig

   12 ก.ค. 2560 (งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
  • รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ "บ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2"

   โครงการ บ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2   หลักการและเหตุผล           อนาคตของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยจะมีความก้าวหน้าทางวิชาการได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยอย่างหนึ่งได้แก่ คุณภาพของอาจารย์ ซึ่งอาจพิจารณาได้จาก คุณภาพด้านการ

   03 ก.ค. 2560 (งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น)