ข่าวประชาสัมพันธ์สวพ. ( ผลการค้นหา 62 รายการ )

   แสดง 9 ถึง 12 จาก 62 ผลลัพธ์
  • เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีพันธกิจหลักด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการสอดคล้องตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะล ตลอดจนตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง    ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จึงขอเปิดรับ

   06 ก.ย. 2560 (งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
  • ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำหรับเพิ่มโครงการในระบบ)

   ผู้รับผิดชอบที่จะเพิ่มโครงการบริการวิชาการ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ตามที่อยู่เว็บไซต์ ดังนี้ 1. คณะครุศาสตร์  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  4. คณะวิทยาการจัดการ  5. สถาบันวิจัย

   23 ส.ค. 2560 (งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
  • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ "ระบบการวิจัยและบริการวิชาการ (เฉพาะด้านงานบริการวิชาการ)"

   ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้มีการเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เข้าสู่ระบบสารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการงาน

   11 ส.ค. 2560 (งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
  • การประกวดเนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

                ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา                  จ

   03 ส.ค. 2560 (ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ)