ข่าวประชาสัมพันธ์สวพ. ( ผลการค้นหา 62 รายการ )

   แสดง 5 ถึง 8 จาก 62 ผลลัพธ์
  • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ฉบับใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

   เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แจ้งหลังจากการเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการสอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ สถาบันวิจัยฯ จึงขอแจ้งให้คณาจารย์และบุคลากรที่เสนอของบป

   06 ต.ค. 2560 (งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
  • จากใจถึงใจ...

   เรียน นักวิจัยที่ได้รับทุนงบบำรุงการศึกษา ปี 2560 ทุกท่านค่ะ        ด้วยเหตุผลความจำเป็นในการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางสถาบันวิจัยฯ ได้ขออนุมัติกันเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงบบำรุงการศึกษา ปี 2560 ไว้ให้นักวิจัยได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ตามสัญญารับทุน และงานการคลัง

   18 ก.ย. 2560 (งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น)
  • ขอเชิญนักวิจัยรับฟังการชี้แจง "แนวทางการเขียนโครงการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อขอทุนประจำปีงบประมาณ 2562"

   เนื่องจากในการขอทุนวิจัยงบบูรณาการ (งบแผ่นดิน) ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจะต้องนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ NRMS ของ วช. ได้มีการปรับยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (R&I Strategic Priority) โดยกรอบเป้าหมายและประเด็นที่จะใช้ในการจัดทำข้อเสนอโครงการจะแตกต่างไปจากเดิมที

   15 ก.ย. 2560 (งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น)
  • ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้หมดวาระลง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงมีมติให้ประกาศ สรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร

   12 ก.ย. 2560 (งานบริหารทั่วไป)